Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy

Audiologie

Na pracovišti používáme moderní audiologické metody. Poruchy sluchu u dětí vyšetřujeme objektivními metodami, a to již od nejranějšího věku dítěte. Umíme stanovit stav sluchu u novorozenců, kojenců, batolat i předškolních dětí. Provádíme objektivní vyšetření sluchové dráhy.

Využíváme kromě běžných vyšetření tónovou audiometrií a tympanometrií také slovní audiometrii, vyšetření BERA, otoakustické emise, ASSR. Stanovujeme objektivně sluchový práh nejen u dětí, ale i u dospělých pro posudkové účely i v rámci soudně-znaleckých posudků.

Od roku 2019, kdy se v ČR začal provádět screening sluchu u 5-letých dětí, jsme se do něj zapojili.

Otoneurologie

Rovnováha je velmi složitě ovlivňována celou řadou systémů. Jedním z nich je i systém vestibulární, který je umístěn ve vnitřním uchu. Donedávna bylo běžně možné z 5 částí rovnovážného ústrojí vnitřního ucha vyšetřit pouze 1 polokruhovitý kanálek. Jednalo se o zlatý standard ve vyšetření bočního polokruhovitého kanálku pomocí kalorické zkoušky s ENG záznamem.

Díky kombinaci vyšetřovacích metod bylo Centrum pro poruchu sluchu a rovnováhy schopno jako 1. pracoviště ve střední Evropě vyšetřit všech 5 rovnovážných částí vnitřního ucha (3 polokruhovité kanálky a 2 tíhové váčky - utrikulus a sakulus).

Za rovnováhu a orientaci v prostoru je kromě vnitřního ucha zodpovědný také zrakový analyzátor, propriocepce a vše zpracovává centrální nervová soustava. V našem centru dokážeme stanovit míru postižení jednotlivých systémů. Nejen díky přístrojovému vybavení, ale také díky specialistům, kteří na našem pracovišti pacienta vyšetřují a hodnotí výsledky vyšetření.

Výkony hrazené smluvními pojišťovnami

Vyšetření sluchu
Vyšetření závrati
Vyšetření tinnitu
Diagnostika a léčba nemocí ušních
Diagnostika a léčba nemocí krčních
Diagnostika a léčba nemocí nosních
U dětí i dospělých

Výkony hrazené pacientem

Vyšetření pro soukromé účely (sportovní prohlídky, potápění, sportovní létaní, parašutismus, zbrojní průkaz, řidičský průkaz).
Vstupní, výstupní a periodické preventivní prohlídky do zaměstnání u rizikových profesí (práce v riziku hluku a ve výškách)
Doplňkový trénink (rehabilitace) rovnovážného aparátu
Fyzioterapie v indikovaných případech zejména pro tinnitus, poruchy hlasu, poruchy rovnováhy a další obtíže
Poradna logopedie - surdopedie
Masáže
Konzultace s nutriční terapeutkou
K vyšetření je nutné se předem objednat, a to telefonicky, emailem nebo osobně. S sebou si vezměte kartičku pojišťovny a občanský průkaz.
Rozsah vyšetření a jednotlivých intervencí je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle povahy onemocnění. Přesná cena je sdělena vždy před jednotlivými úkony na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního postupu.
Detailnější informace o výkonech a cenách Vám bude poskytnuta u nás na našich pracovištích.

Personál Kliniky VERSIS dbá na vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám a klade důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Provádíme klinickou, diagnostickou i screeningovou tympanometrii. Hodnotíme tympanometrické křivky i třmínkové reflexy.

Přístrojové vybavení

Používáme moderní vyšetřovací metody a přístroje
Klinický audiometr
Měření vzdušného a kostního vedení čistých tónů v tiché komoře
Měření slovní audiometrie v tiché komoře se sluchátky i ve volném poli
Zhodnocení ztráty sluchu dle Fowlera a dle WHO
Zhodnocení diskriminační schopnosti pro řeč
Vyšetřujeme i nejvyšší frekvence, které běžným audiometrem nelze vyšetřit
Vyšetření otoakustických emisí
Měří se sondou uloženou v zevním zvukovodu odpověď vnějších vláskových buněk hlemýždě na zvukové podráždění. Jsou detekovatelné jen v případě normální funkce hlemýždě, u normálního sluchu nebo velmi lehké poruchy. Využívají se při screeningovém vyšetření sluchu u novorozenců, ale také pro odhalení nitroušní nedoslýchavosti.
Klinický tympanometr

BERA (BAEP, ABR) 2-kanálová

Měříme, zaznamenáváme a vyhodnocujeme akusticky evokované kmenové potenciály.

ASSR

Vyšetření se provádí pomocí akusticky evokovaných vícenásobně modulovaných, frekvenčně závislých stimulů, které vyvolávají s podnětem synchronizovanou elektrickou aktivitu v mozkovém kmeni s přispěním p subkortikálních struktur. Evokované potenciály jsou identifikovány digitálně na základě fázové a spektrální analýzy.

VEMP

Stimulací sluchového aparátu zvukem lze pomocí biologické zpětné vazby povrchovou myografií monitorovat sval v klidu i během funkce po stimulaci zvukem. Vyšetřujeme funkci tíhových váčků – utrukulu a sakulu.

vHIT

Nejmodernější a nejmladší metoda pro vyšetření funkce 3 polokruhovitých kanálků vnitřního ucha.

VNG (VOG)

Videookulografie, videoonystagmografie: Měří, záznamenává a zobrazuje mimovolní pohyby oční (nystagmus) pomocí infračervené kamery. Používá vysoce efektivních technik pro klinická vyšetření.

ENG

Elektronystagmografie měří, zaznamenává mimovolní pohyby očních (nystagmus).

Vodní kalorizátor

Je zlatým standardem vyšetření závraťových stavů. Pomocí teplé a studené vody se vyplachuje zevní zvukovod a tím se stimuluje nebo potlačuje funkce bočního polokruhovitého kanálku vnitřního ucha. Vyšetření se zaznamenává pomocí VNG nebo ENG.

Stabilometrická plošina

Stabilometrická plošina snímá tlak z plosky nohy z kontaktních míst na plošině. V průběhu vyšetření hodnotí, zda je pacient v akutním nebezpečí pádu, zdali je přítomná výchylka. Hlavní výhodou je možnost rehabilitace rovnovážného ústrojí různou sérií cvičení. Na monitoru se výsledky jednotlivých vyšetření u pacienta zaznamenávají vedle sebe – což graficky znázorňuje zlepšení/zhoršení od minulé návštěvy.

Průběh vyšetření

1
Po příchodu do ambulance je Vám odebrána detailní anamnéza.
2
Poté jsou realizována jednotlivá vyšetření, v závislosti na Vašem problému.
3
Jednotlivá vyšetření jsou Vám srozumitelně vysvětlena.
4
Žádné s realizovaných vyšetření není bolestivé.
5
Po zpracování jste srozumitelně poučeni o výsledku, případně je navržena terapie.

Nejčastější symptomy

Tinnitus neboli ušní šelest

Obecně pískání, hučení, šumění či zvonění v uších. Je čím dál častějším civilizačním onemocněním. Cílem otoneurologického vyšetření je vyloučit závažná onemocnění, na jejichž podkladě může vznikat. Toto psychicky velmi náročné onemocnění může mít mnoho příčin. Někdy se však i po nejdůkladnějším vyšetření příčina nenajde. Čím déle tinnitus trvá, tím svízejnější je jeho ovlivnění. Je možné tinnitus mnoha způsoby zmírnit, ale často jde o značně individuální přístup.

Nedoslýchavost

Můžeme ji rozdělit podle příčiny, času kdy vznikla, místa postižení ve sluchové dráze a podle tíže. Podrobnou anamnézou a volbou vyšetřovacích metod sluchu zjistíme místo a příčinu Vašich obtíží na navrhneme další postup.

Závrať (vertigo)

Většinou je vnímána jako nepříjemný pocit prostorové dezorientace, který může být u každého různě vnímán. Může se jednat o pocity lehké nejistoty, vrávorání, pocit nevolnosti nebo opilosti až po pocity točení vlastního těla vzhledem k okolí nebo okolních předmětů okolo nás se zvracením, pocením apod. Velice důležitou informací u závrati je časový průběh, charakter, vyvolávající příčina.

Příznak závratě se vyskytuje u řady chorob. Je to po bolesti hlavy 2. nejčastější příznak, který vede nemocného k lékaři. U seniorů se dostává na 1. místo. Rovnovážné ústrojí se nachází ve vnitřním uchu, které spolu s dalšími systémy (oko, svaly krku a celého těla, CNS) zajišťuje orientaci v prostoru. Při poruše těchto složitých systémů dochází ke ztrátě prostorové orientace, která vyústí v závrať. Cílem otoneurologického vyšetření je kombinací anamnézy a vyšetření zaměřených na jednotlivé oblasti složitého rovnovážného systému rozpoznání onemocnění, jehož průvodním jevem je závrať. Dalším cílem je stanovit léčbu, event. doplňující vyšetření. Nejdůležitější je léčit primární onemocnění. Není-li to možné, nebo nedochází-li při léčbě původní nemoci ke zlepšení, léčí se pouze projevy při akutních potížích.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis